Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Κανονισμός - Οδηγίες για την Υποβολή Άρθρων


1)Το  περιοδικό  ''Θρακικές  Ιχνηλασίες''  είναι  ετήσια  έκδοση  και  εκτυπώνεται  σε  300  έντυπα.

2) Στις   ''ΘΙ '' δημοσιεύονται όλες  οι  μελέτες  και  άρθρα  που  αφορούν  τη Θράκη (Βόρεια, Ανατολική  και  Δυτική). Επίσης λογοτεχνικά  κείμενα  Θρακών  λογοτεχνών, μελέτες, σύμμεικτα, βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρισίες και  ειδήσεις.

3)Η  δημοσίευση  των  αποστελλομένων  κειμένων  εξαρτάται  από  την  έγκριση της Επιστημονικής  Επιτροπής  του  περιοδικού.

4)Τα  ενυπόγραφα  άρθρα  των  ''ΘΙ''  δημοσιεύονται  με  προσωπική  ευθύνη  των  συγγραφέων  για  το  περιεχόμενό  τους,  θα  πρέπει : α) να  μην περιέχουν  προσωπικές  επιθέσεις  ή  αντεγκλήσεις, β) να  στέλνονται  σε  ηλεκτρονική  μορφή και  δεν  θα  πρέπει  να  ξεπερνούν  τις  δέκα  δακτυλογραφημένες σελίδες  Α4 που  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  το  ανάλογο  φωτογραφικό  υλικό.

5) Τα κείμενα θα αποστέλλονται σε ένα αντίτυπο εκτυπωμένου κειμένου ηλεκτρονικής μορφής και σε cd (Word 2004 ή μεταγενέστερο) για PC, στην ετικέτα της οποίας θα αναγράφεται το όνομα του/των συγγραφέα/ων και το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληκτρολόγηση στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος - Περιοδικό «Θρακικές   Ιχνηλασίες», Ιων. Δραγούμη 42, Τ.Κ. 68 100 Αλεξανδρούπολη και ηλεκτρονικά ως συνημμένο σε e-mail στη διεύθυνση: skio27@otenet.gr

6) Το  περιοδικό  ''ΘΙ ''  ανταλλάσσεται  με  όλες  τις  ανάλογες  εκδόσεις.

7) Προδιαγραφές 

Το κείμενο, μαζί με την περίληψη στην αρχή, τις υποσημειώσεις, τα τυχόν παραρτήματα και τη βιβλιογραφία, δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 7.000 λέξεις.
Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος: 12.Περιθώρια: επάνω: 2,5 εκ., κάτω: 3,5 εκ., αριστερά και δεξιά: 3 εκ.Διάστιχο: 1,5 εκ.Υποσημειώσεις: (όχι επισημείωσεις) Times New Roman, μέγεθος: 10.Περίληψη:
Times New Roman 10. Βιβλιογραφία: Times New Roman 10.Να ακολουθηθεί η εξής σειρά:

1. Τίτλος άρθρου: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 14

2. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)

3. Το όνομα του συγγραφέα: (πρώτα το όνομα, μετά το επώνυμο) στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 12

4. Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο κλπ: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια γράμματα, μέγεθος 12 (Μεταξύ του ονόματος του συγγραφέα και του Πανεπιστημίου / ερευνητικού κέντρου κλπ που ακολουθεί να μην υπάρχει κενό διάστημα)
5. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)

6. Περίληψη στα Αγγλικά (ή σε Γαλλικά, Γερμανικά) – για ξενόγλωσσα άρθρα η περίληψη θα είναι υποχρεωτικά στα Ελληνικά: σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10. Στην προηγούμενη σειρά από το κείμενο της περίληψης, στοίχιση αριστερά, να υπάρχει αντίστοιχα η λέξη: Abstract / Resume / Αbstrakt.

7. Το κείμενο

α. Μεσότιτλοι

Μεσότιτλοι Α: Πλάγια, μέγεθος 14, έντονα (bold)π.χ. 1. Η ελληνική γλώσσα
Μεσότιτλοι  Β: Πεζά, έντονα (bold), όρθια, μέγεθος 12π.χ. 1.1 Η ελληνική γλώσσα ως  δεύτερη/ξένη
Μεσότιτλοι Γ : Πεζά, έντονα (bold), πλάγια, μέγεθος 12π.χ. 1.1.1 Απόκτηση  δεξιοτήτων

β. Μέσα στο κείμενο:

Ορολογία, παραθέματα λόγου, παραδείγματα κ.λπ.: πλάγια. Π.χ. χωροχρόνος
γ. Πίνακες: Τίτλος πίνακα, μέγεθος 12, πεζά, όρθια, στοίχιση αριστερά. Π.χ. Πίνακας 1. Αποτελέσματα
δ. Υποσημειώσεις: Μετά τον αριθμό της υποσημείωσης να υπάρχει τελεία (υπενθύμιση: μέγεθος 10)

8. Παραρτήματα (αν υπάρχουν)

9. Βιβλιογραφία (γραμμένο με πεζά, έντονα γράμματα (bold), χωρίς αριθμό, στο κέντρο της σελίδας

Παραδείγματα παραπομπών για τη βιβλιογραφία: α. για αυτοτελές έργο: Ανδριώτης, N. 1992. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

β. για άρθρο σε περιοδικό: Τσοπάνογλου, Α. & Υψηλάντης, Γ. 2003. «Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και η ψηφιακή εκδοχή του». Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 19, 53-68.Wong Fillmore, L. 1991. When learning a second language means losing the first. Early Childhood Research Quarterly,6, 323-346.
* Για τις συντομογραφίες τίτλων Περιοδικών: σύμφωνα με τις συντομογραφίες που αναγράφονται στους τελευταίους τόμους τους Anne Philologique.
γ. για άρθρο σε συλλογικό τόμο: Φιλιππάκη-Warburton, Eι. 2001. Γραμματική και αναλυτικά προγράμματα. Στο Μ. Δαμανάκης (επιμ.), Επίπεδα και Κριτήρια Διαπίστωσης/Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: Αποτελέσματα και Προβληματισμοί Ερευνητικών Πορισμάτων (σελ. 92-101).Ρέθυμνο:Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Genesee, F. & Hamayan, E. V. 1994. Classroom-based assessment. In F. Genesee (ed.), Educating Second Language Children: The Whole Child, the Whole Curriculum, the Whole Community (pp. 212-239). Cambridge: Cambridge University Press.
·
Η αποστολή του κειμένου προϋποθέτει ότι δεν έχει δημοσιευτεί αλλού.
· Τα κείμενα προς δημοσίευση θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.
· Οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις και λάθη στα κείμενά τους.

Δ.Σ.

ΕΚΑΤΑΙΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου